2016-04-03

Jesu farfar

Jesu stamtavla tas upp av Matteus och Lukas. Poängen är att Messias ska tillhöra Davids hus, enligt en mycket vanligt förekommande spådom som jag inte lyckats hitta ursprunget till. Den besvärande detaljen att Josef ju sannerligen inte var Jesu far är en annan sak; men låt oss ta en sak i sänder.

Här har vi stamtavlorna, den från Matteus och den från Lukas. Jo, för de är olika.
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj och Jishaj till David, konungen.
David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon.
Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
- Matt 1:1-16
Jesus var omkring trettio år när han först trädde fram. Han var, menade man, son till Josef, som var son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannaj, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Naggaj, son till Machat, son till Mattatias, son till Shimi, son till Josek, son till Joda, son till Jochanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Shealtiel, son till Ner, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Symeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattatta, son till Natan, son till David, son till Jishaj, son till Oved, son till Boas, son till Salma, son till Nachshon, son till Amminadav, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Terach, son till Nachor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Ever, son till Shelach, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metushelach, son till Henok, son till Jered, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud.
- Luk 3:23-38

Stamtavlorna är likadana från Abraham till kung David. Därefter skiljer de sig åt och överensstämmer inte med varandra förrän hos Josef.

Om någon nu trodde att ännu en motsägelse bland alla andra skulle få kristenheten att darra så är denne naturligtvis fel ute, för är det något som skriftlärde övat på genom årtusendena så är det att förklara motsägelser, fel och rena dumheter i skrifterna. Förklaringar, eller vad man ska kalla dem, som lanserats beträffande Jesu två stamtavlor går ut på att
  1. en del släktled har hoppats över; "son" kan tolkas som "sonson" etc.
  2. Lukas stamtavla visar Jesu anfäder på Marias sida; Josef var inte son men svärson till Eli
Wikipedia: Geneaology of Jesus
Bibelfrågan: Vem var Jesu farfar?

1 kommentar:

Anonym sa...

"Förklaringar, eller vad man ska kalla dem..."

Tja, sällan har väl uttrycket "bortförklaringar" känts så adekvat.

Sensemaker