2018-01-04

Mer eller mindre svenska

Jag föredrar avgjort att studera språkpoliser på avstånd. Tids-, vill säga.
Orimlig, Orimlighet, Absurd, Absurditet.
Det är icke behofwet att fylla en lucka i språket, som infört sistnämda twenne talesätt [dvs ord]; ty wi kunne lika wäl wara Orimliga på Swenska, som Absurda på Fransyska; och wårt handlingssätt kan äfwen så fullkomligen wara stämpladt af Inhemsk Orimlighet, som af Utländsk Absurditet. Deraf följer, att Absurd och Orimlig äro i det närmaste synonymer.
Bortsett från att man kan vara absurd även på tyska så kommer ordet ytterst från latinets absurdus (där det intressant nog kan betyda lite olika saker). Huruvida orimlig och absurd är ekvivalenta begrepp, eller om de var det 1835, kan diskuteras. Och det är inte en orimlig tanke att latinets absurdus kan vara äldre än fornsvenskans orimlika.

Absurd finns för övrigt belagt i svenskan sedan 1634.
Man skulle dock kunna antaga (måhända är det en blott föreställning), att Absurd hänför sig en mån mera till inbillningens yrsel, och Orimlig en nyans närmare till omdömets; hwadan det förra uttrycket skulle bättre beteckna sottiser [dumheter] i tal, det sednare sottiser i skrift, men båda systerligen förena sig i handling. Sannt är åtminstone, att det lånta ordet oftare förekommer i familjär konversation, och det inhemska hellre i hwad genom trycket offentliggöres, och som naturligtwis förutsätter mera språkpurism. Detta ware nog om orden.
- Post- och inrikes tidningar, 2 mars 1835

Ordet rimlig är som sagt fornsvenskt och därmed, så vitt vi vet, faktiskt inhemskt. "Faktiskt" eftersom man mycket, mycket ofta ser språkpoliser prisa som pursvenskt varje ord, nytt eller gammalt, som de råkat växa upp med. Liksom de kan håna glosor som är nya för dem, även om de nyttjats i svenskan sedan ett sekel eller två.

Och så finns det ord som lyckas vara både inlånta och gamla:
Uttryck som "Är du familjär med personerna i Sopranos?" kan man höra ibland, och familjär får där idag betecknas som en anglicism (eng. familiar). Känner du till, är du hemmastadd med o.d. får man i regel tillgripa i stället. Men en mycket näraliggande användning har förekommit i svenskan.
- Gösta Åberg, Handbok i svenska (2009)

"Har förekommit" vet jag inte. Nog är den gamla betydelsen av familjär i nog så levande bruk? Där det visserligen avser betydligt starkare kännedom än det eng. familiar som kan vara nog så ytligt. Båda betydelserna är dock mindre bokstavliga än den som användes 1835, liksom den medicinska där det avser ärftliga sjukdomar, till exempel "familjär medelhavsfeber".


svenska.se: absurd
Etymonline: absurd (adj.)

1 kommentar:

Anonym sa...

Då jag inte är helt familjär med språkbruket, låter det som en absurditet men är nog inte helt orimlig...