2018-01-17

Bastuförbudet 1725

Visste du att det är olagligt att basta? Sverige förbjöd bastubad 1725 eftersom det var syndigt. Lagen är inte borttagen ännu så det är fortfarande förbjudet.
- Bastuakademien
1725 förbjöds bastubadandet i Sverige p.g.a. att det förekom så mycket annat än bad i dessa bastur. Detta förbud har officiellt aldrig upphävts, men har nu fallit i glömska och naturligtvis så bryr sig ingen om det idag.
- Bastufirman Exacta: Bastuns historia

Rasmus Wiman tipsade om en potentiell dubbel-faktoid. Sådana är ganska vanliga, eftersom de är så tacksamma att återge: Först ett påstående som i sig är mer eller mindre uppseväckande, minnesvärt och värt att föra vidare, men vars effekt förstärks av påstående nr 2.

Stämmer de?

Lösa slagningar har ännu inte lett mig till någon lagtext för 1725 års badstugeplakat. Inte ens i databasen www.riksdagen.se: Dokument &a lagar där man utan vidare hittar ting som Byggningabalk 1736:0123 "Huru svin må i ollonskog släppas" m.m.

Men lagen är nog så omskriven, även i pålitliga källor. Och det framgår tydligt att det som förbjöds inte var bastubadande i sig utan offentliga badstugor som inrättningar. Anledningen var heller inte prydhet eller religiös nit (det hade varit mer aktuellt under tidigare sekler) utan något mycket mer konkret.
Baden var i regel gemensamma för båda könen, en omständighet som så småningom gav dem dåligt rykte, speciellt på kontinenten där de med tiden kom att anses som smitthärdar för senmedeltidens allt vanligare könssjukdomar. Följden blev att inrättningarna tvingades stänga. I Sverige var läget inte lika allvarligt, men 1725 förbjöds badstugor även här.
- Lena Kättström-Höök: Hela kroppen badades en gång om året, Populär Historia 8 november 2017

I vilken grad badstugorna verkligen var bordeller är en annan fråga. (Man kan tänka sig att när det gäller just bordeller så räcker det att ett påstående är tillräckligt spritt för att det ska bli sant.) Men Sverige var inte ensamt eller ens först med förbudet. Eller var det nu gällde; kanske det var förbehållet städerna, kanske bara Stockholm? Ett sådant förbud i svenska Finland förefaller orimligt. Och det är inte svårt att hitta belägg för offentliga badstugor från bara något senare tidevarv.
Härmed tillkänna gifwes de Hederwärda Carlscrona Stads Invånare! at om någon skulle åstunda Badstuga, det måtte skie innan Påsk, emedan gården är försåld, och således sedan här i staden ej någon Badstugo mera hålles.
- Carlscrona Wekoblad den 1 mars 1766

1 kommentar:

Anonym sa...

Delar av Byggningabalken gäller ännu också här i Finland. Förutom deelen av svin och ollonskogar gäller mm. också kapitlet om "Huru humblegård skall läggas och uppehållas"