2022-04-22

Det bittra slutet

- Joav och Avner slåss; illustration ur fransk bok, ca 1250

Uttrycket "det bittra slutet" lär vi ha fått från engelskan. Hur har det uppstått där?

Den bevingade ordgurun Pelle Holm (Bevingade ord och andra talesätt, Albert Bonniers 1962; första upplagan 1939) anger vad som på såväl svenska som engelska som bra många språk dessutom är den rikaste källan nr 1 för bevingade ord och liknande: Bibeln. Han nämner King James Version från 1611 och Karl XII:s från 1703, vilka här citeras:

For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil: But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.

Ty en skökas läppar äro en hannogskaka, och hennes hals är halare än olja; Men framdeles besk som malört, och skarp såsom ett tweäggadt swärd.

- Salomos ordspråk (Ordspråksboken) 5 3-6, KJV + Karl XII

Then Abner called to Joab, and said, Shall the sword devour for ever? knowest thou not that it will be bitterness in the latter end?

Och Abner ropade till Joab, och sade: Skall då swärdet fräta utan ända? Wet du icke, att det will på sistone skarpt warda?

- 2 Samuelsboken 2:26, KJV + Karl XII

- Pollare med tamp

Här är ett helt annat förslag för ursprunget till the bitter end, från en källa som jag har stort förtroende för:

In lexicons of sea language going back to 1759, the bitter end is the part of a cable which is round about the bitts (the two great timbers used to belay cables) when the ship is at anchor (see bitt).

So, when a cable is played out to the bitter end, there is no more left to play. The term began to be used c. 1835 in non-nautical use and with probable influence of or merger with bitter (adj.).
- Online Etymology Dictionary: bitter end (n.) (Ej att förväxla med Oxford English Dictionary!)

När man använt så mycket av tampen att det enda som är kvar är det runt pollarna, the bitts, så har man kommit till the bitter end – det bittra slutet.

SAOB går inte in på etymologin för uttrycket men anger första belägg till 1919. SO (ovan) nämner 1541 men det verkar gälla betydelsen "själsligt smärtsam" snarare än det tvåordiga begreppet.

- Post- och Inrikes tidningar 21 september 1870

Jag hittade utan vidare ett belägg för "det bittra slutet" från 1870: Post- och Inrikes översätter från engelska Standard (uttrycket användes flitigt i brittisk press sedan det blivande tyska riket besegrat Frankrike å det grundligaste vid Sedan).

To my deluded fight a vision rose,
Whose bitter end disturb'd my soft reposte.

- Bath Cronicle and Weely Gazette 18 augusti 1768

På engelska hittade jag, återigen utan att variera slagningarna efter äldre stavningar eller på annat sätt anstränga mig, en dikt. Den är något yngre än det sjölexikon som nämns ovan, men betydligt tidigare än det 1835 som nämns som gräns för "non-nautical use".


När man gräver efter etymologier hittar man ofta saker att korrigera hos tidigare efterforskare. Men det är sällan de dyker upp så här tätt.

Varifrån kommer då "the bitter end"? De bibliska förslagen ser inte övertygande ut – nog hade man kunnat få idén att tala om "det bittra slutet" utan att ha hört det därifrån. Den nautiska betydelsen verkar fiffig, och jag hoppas att det inte är en skrivbordskonstruktion; men då krävs mer forskning, åtminstone i icke-nautiska sammanhang.


Inga kommentarer: