2014-11-28

Medel mot hundbett

Fortsättning från Inrikes-Tidningen N:o 34, angående Kongl. Preussiske Öfwer-Collegii Medici Kungörelse om et Specifict Läkemedel emot rasande hundars bett.

Fullständiga Receptet och beredningen af förenämnde Läkemedel är följande: Man tager 1) Meloë majales [en skalbagge av familjen oljebaggar], som legat i Honing, med widlådande Honing, 24 stycken; 2) Theriak [ett recept med mycket gamla anor, som vid den här tiden inte var i närheten lika fruktansvärt som tidigare varit fallet] 4 lod [= 53 gram]; 3) Ebeholz 2 qvintin [= 6,6 gram]; 4) Virginsk Ormrot, Rad. Serpentaria Virg. [numer Aristolochia serpentaria], et qvintin [3,3 g]; 5) Filat Bly, Limatuma Stanni [vad jag förstått är det verkligen tungmetallen bly, med namn enligt Linnés tredje rike], et qvintin; 6) Rönn-svamp  [någon trädsvamp antar jag], 20 gran [1 gran = 1/20 qvintin]; 7) dertil något Honing, hwari Insecterne legat. Har man icke tilräckeligt Theriak, så tages i stället Flädermos. [Vilket verkar vara ett klent substitut, då "flädermos" helt enkelt är mosade fläderbär.]

Dessa Species blifwa på följande sätt beredde: 1. Insecterne måste, i det de tagas utur Honingen, på en Talrick sönderhackas til en deg med Knif eller annat Instrument och göras mycket fina. 2. Derefter inblandas Theriaken. 3. Ebenholzen måste raspas helt fint ock sållas genom et fint Sicht, så at det blifwer rätt klart, samt sedan blandas ibland Massan. 4. Derpå rifwes Virginiska Ormroten, helt fint pulfweriserad, äfwensom 5. Rönn-swampen på et Riv-Järn i förenämnde kvantitet, och härpå 6. filade Blyet, som fås i Kryddbodar, äfwenwäl i förenämnde qvantitet lagdt i Massan och sammanknådadt; härtil kan 7. något Honing af den, hwari Insecterne legat, inblandas. Denna Massa måste wäl blandas tilsammans, hwarefter Medicamentet är färdigt och fullkoml. godt til nyttjande. Men skulle det finnas [upptäckas], at Massan wore för tjock; måste af den Honing, hwarutur Insecterne äro tagne, något tilläggas, på det det blifwer en Lattwerg [tjock sylt, efter tyska Latwerge]. At nu Läkemedlet må länge förwaras, lägger man det uti et Käril af Glas eller Kruk-käril och sätter det på et tempereradt ställe. Dock märkes, at bättre är, icke förfärdiga någon stor qwantitet på en gång, emedan det lätt möglas, då medlet icke blifwer så werkande.
- Inrikes Tidningar den 18 maj 1778 (tidningen var en spin-off från välkända Post- och Inrikes Tidningar som endast ägnade sig åt inhemska affärer)

Efter receptet följer en tabell för dosering till personer beroende på ålder och kön. För "manspersoner" på 30 år och uppåt gällde 6,6 gram (2 qvintin), "qwinspersoner" ca 4 gram.

Inga kommentarer: