2021-09-05

Johan Andersson, Säby: En jägares dagbok

Säby Nordgård, där Johan bodde. På bordet en lodbössa liknande Johans favorit. Boken är Nilssons bok, ur vilken texten nedan hämtats. Djuren är från efter hans tid.

Jag har tidigare nämnt Jägare Andersson, Johan Andersson (1824–1865) på Säby, som hellre gick och jagade än skötte gården. Där nämns även hans jaktdagbok. För många år sedan lade jag upp den på nätet på annan plats. Nu lägger jag upp den här.

En kommentar: Tjörn har en yta på 147 km², 14 700 hektar. Den var uppdelad på nog så många jordägare även på Johans tid. Men få av dem bekymrade sig om jakträttigheterna.

Det finns en bild av allmoge som jagade för att få mat på bordet. Jag ska inte uttala mig om alla svenskar överallt jämt. Men till stor del har den bilden inte mycket med verkligheten att göra. Om jordbruket inte slog helt fel så var det säkrare att ägna tid och kalorier åt de oräkneliga sysslor som finns på en gård — mjölka, röja åkrar, kupa potatis, mjölka, ta hand om sjuka djur, mjölka igen, så, skörda och så vidare — än att stå hela och halva dagar och vänta på en hare som kanske eller kanske inte kom. Jakt var för överklassen, och dit hörde Johan (relativt sett; familjens förmögenhet var ingenting jämfört med rikare trakter, men på Tjörn hörde de till de större fiskarna i en mycket liten damm). Det är en förklaring till de bitvis häpnadsväckande bytesmängderna han fäller: Han förfogade över väldiga jakträttigheter som ägarna var ointresserade av.

Ett undantag var vad man betraktade som skadedjur. Räv, falk och hök jagades betydligt mer än hare och rapphöns; för dem fick man rentav betalt. Saxar och gift var bondens främsta vapen.


"Skallot [skalligt], utan träd med idel stenklippor" — så beskrevs Tjörn av Carl von Linné 1746, och så såg det ut ännu långt in på 1900-talet. Bilden på "gammal ljunghed" är från 1922, men hade lika gärna kunnat vara tagen 1822 eller 1722. I detta landskap jagade Johan: Bland kala klippor och berg, på hedar med en och ljung, genomkorsade av myriader stengärdesgårdar. Det närmaste man kommer skog är trädsamlingar på märkvärdiga undantag som Billströmska folkhögskolan och Sundsby säteri.

En jägares dagbok

Från Lars Nilsson, En jägares dagbok (Stiftelsen Säbygården, 1986)

Anotations-Bok öfver jagt och djurfångst.

Tillhör J. Andersson i Säby.

1863.

Omkring 1847 och 1848 bringa jag mig en god stöfvare hynda och det första hon walpa lade jag på mig en walp; och sedan begagnade jag 2 stöfvare i flera år på hare och ibland hände det på räf. Här var aldeles fult med hare på Tjörn då jag begynte att jaga med stöfvare hundar; ty här var ingen på Tjörn som ägde sådan hund; eller har ännu. Jag wet flera gånger jag skjöt ensam 4 à 5 tillmed 7 på dagen, men sällan eller aldrig hände att jag jaga på sommaren. Höst och winter war det bäst. Måtro innan jag fingo skjuta i hundratals med hare för hund; hade jag många roliga dagar, men och många trötta dagar, så att jag knapt orkade hem om qväln. Här på Tjörn fins knapt ett enda berg utan jag har warit i detsamma att jaga.

Till 1863 har jag skjutit harar, rapphöns och ejderfogel, men jag kommer inte ihåg på så många år tillbaka, sen jag begynte skjuta huru många af dessa djur jag har skjutit ner, ty då jag war 11 år kunde jag skjuta. Men de har warit flera hundrade af wardera sort med säkerhet.

Och på desse samma åren har jag skjutit, 4 st uttrar i såkallad Ulsund, straxt vid Skärhamn.

Dito på samma åren har jag skjutit 4 st svanar på Brevikskile; och de 2:ne skjöt jag med stutsaren i ett skott, och desse samma svanor skjöt jag straxt vid Säby ö. …[Svan räknades som fint jaktbyte]

Till 1857 har jag fångat 46 st räfvar i sax; och på samma åren har jag skjutit 17 st räfvar.
1858 har jag fångat 6 st räfvar i sax och skjutit 4 st samma år.
1859 har jag fångat 7 st räfvar i sax och skjutit 2 st samma år.
1860 har jag fångat 3 st räfvar i sax och skjutit 10 st samma år.
1861 har jag fångat 4 st räfvar i sax och skjutit 8 st samma år.
1862 har jag fångat 1 st räf i sax.

Under alla dessa åren har jag skjutit en mängd med sjöfogel utom ejderfågel, såkallad snipänder, grafgäss, men en mängd med såkallad knipor har jag skjutit för wettrar [vettar, konstgjorda fåglar som drar till sig riktiga] på Brewikskile, och flera andra sorters sjöfogel har jag skjutit; roffoglar har jag skjutit en hel hop men inte kommer ihåg på dessa år huru många af vardera sort; örnar, hökar, större och mindre ugglor.

Likaledes på dessa år har jag skjutit 19 st sälhundar [säl], och af dessa samma har jag skjutit 4 st i Grönskären, 1 mitt emellan båda Manskären i wattnet och de öfrige söder om Marstrand.

1861 feb 17 war här god spårsnö, och jag spårade 2 st räfvar, och båda två var gågna in uti en grym bergsklämma uti Halsbecks utmark; jag hade en karl med mig bered med ett långt trädspet, som jag altid war beredt med, så fort jag gieck på spår efter räf; karlen kjörde på med det långa spiudet i bergsklämman, och jag stod klar med min dubbelbössa, och båda räfvar kom farandes ut med stark fart nära på en gång, och jag smälde på, först den ena och så den andra, och båda blef liggande fast; må tro då jag kom hem med dessa djur war jag inte god att få låna dåsan av.

1860 skjöt jag 2 st räfvar, som jag spårade in på Säby ö; och jag stod i håll och hade min dubbelbösa och jag stälde mig mettför skjälfwa kjörvägen mellan öen och hamnen, och så släpte jag mina båda stöfvare hundar ut åt ön på spåren och kom då genast båda räfvar på en gång ungefär 3 à 4 famnar i sär, i skarpt språng, och båda hundar straxt efter dem, och jag fälde begge två, en för war smäll; jag tyckte det var och bra skjutit; åtminstone för en Tjörbojägare.

1860 om hösten skjöt jag för rapphöns hundar omkring 160 st rapphöns på Tjörn, det var och trevlig jagt här, ty ingen brukade denna jagt här på ön; jag skjöt flera än många gånger en rapphöna för war smäll i flyckten.

1861 skjöt jag omkring 120 st rapphöns; 1862 skjöt jag omkring 90 st rapphöns; 1852 kjöpte jag den första rapphönshyndan och alt sedan har jag brukat denna jagt, och jag har dödat säkert omkring 100 st varje år sedan.

Årre har jag inte skjutit många ty här finns inte många af dem, men jag har likväl skjutit 12 st på Tjörn och 8 st på Orust för hund.

Jag och Herr Carl Ekström skjöt 60 st knipänder för wettrar wid Manskären på en dag.

Herr Carl Ekström i Prostgården och jag war tillsammans alt jemnan för att jaga, så länge han war här på Tjörn, både efter hare, rapphöns, räf och sjöfogel, och han war aldeles gerf jägare både att skjuta i flyckt och språng; må tro wi hade många roliga dagar tilsammans, då wi war på jagt, och lika så i hans hus i Prostgården, då wi slutade jagten för dagen, för han var munter och gästfri. Jag hade då de åren de gladaste tider och stunder.

Jag war en gång på Herön ensam med 2:ne stöfvarehundar och jagade efter hare och lyckades; 6 st första dagen och andra dagen 7 st harar, der war aldeles en mängd de året, men alsedan har der nära warit slut med harjagten på nemde ö.

1863 skjutit en räf på spårsnö och en räf fångad i sax samma år.

2 störkar har jag skjutit, de äro svartfläckiga och stora med långa och röda ben, samt 2:ne hägrar har jag äfven skjutit, de äro nära grå till färgen i samma fårm, men något mindre. Störken hålles altid på åkern eller och på ängen — men derimot hägern han hålles altid wid grunda stränder.

En aldeles wit räf har jag skjutit i Säby hamn, den har troligen kommit drifvandes på något större driftisstycke.

En gammal större tjederhöna skjöt jag för min rapphönshund wid Sunna 1862; den har inte warit skjutit minst på de 100 åren på Tjörn; den hade troligen farit vilse. [Stämmer säkert; tjädrar föredrar tät skog som inte fanns på Tjörn på den tiden.]

Skjutit harar 1863 dato

Till den 13 januari detta år skjutit 12 st.

Febru 9 2 harar i Klöfvedals socken.

April 12 skjutit 12 st äjderfogel för vettrar i de ytterste Grönskären.

April 15 skjutit 30 st samma fogel i de samma skären.

Juli månad skjöt jag 12 st gräsandungar.

Juli 9 skjöt jag 2 st sälar wid såkallad söder wid Beckholmarne med stutsaren, mitt i genom huvudet med kula så att de blef aldeles liggandes fast på skäret för smäln.

Aug 22 skjöt jag 3 st årrar på Mjörn för fogelhund.

Aug 24 skjöt jag 2:ne harar, som min stöfvare hynda kom drifvandes med på en gång, straxt efter warandra, och jag skjöt båda två, en för vardera pipa, så att de blef liggandes fast på stället, och samma dag skjöt jag en dito, omkring en timme derefter, för samma hyndan; den war den bästa stöfvare jag någonsin ägde, den hitte Flinta, hon dref hare aldeles utmärkt, jag wet att hon kunde drifva hare hela två timmarne innan hon tapte spåren; denna trefliga jagt hände bitida om morgonen i Hoflanda utmark.

Sept 27 war jag på rapphönsjagt på såkallad Walön under Oroust — der skjöt jag 12 st men fler hade blifwit fälda om inte starkt rägn hade inträffar på eftermiddagen, ty der war synliga omkring 30 à 40 st.

Den 30 sept war jag och Carl Ljungman tillsammans på Sundsby ägor, och skjöt rapphöns och lyckades 10 st, men jag skjöt utom en, den fäldes af Ljungman.

1863 har jag skjutit 75 st rapphöns. I septem skjöt jag en hare.

Nov 14 skjöt jag en hare då war jag i ett ärende till Kråkedahl.

Den 18 skjöt jag två d:o.

Den 23 d:o d:o en d:o i Walberget.

Den 26 3 st harar skjöt jag omkring Stordahls och Haketorps utmark.

Den 28 skjöt jag en hare i Broks utmark för hund.

Den 30 skjöt jag en hare wid Basteröd för hund.

Decem 1 skjöt jag en hare straxt wid Önne.

5 war jag åt Walön, ligger under Orust och skjöt harar, samt lyckades två.

12 skjöt jag en hare wid Tålleby.

Dec 13 skjöt jag en hare i Heås.

17 d:o d:o straxt wid Walsängen.

19 d:o d:o 3:ne st harar i Höggeröds och Skedets utmarker för hund. Det hände ofta för mig om wintertiden, då haren war wit och marken war bar, att jag fingo se dem med kikaren der de satt och då gieck det lätt att skjuta dem; jag skjöt mångfaldiga på det sättet och då begagnade jag ofta min fina lodbössa, ty då kunde jag skjuta dem på långa håll, ja omkring 150 alnars till och med mycke längre håll hände ibland.

29 skjöt jag 4 st harar i Röra och Stordals utmarker.

30 en räf i sax wid Wik.

Några st grågäss har jag äfven skjutit här på Tjörn under flyttningstiden om hösten.

1864 års skjutning.

Jannu 21 spårade jag och Jonas Jacobsson i Säby in en räf på wår ö, men språng fri från ön, ty isen låg mellan stranden och ön, men min hynda dref honom altjemt öfver Säby, Hoga och Dyreby utmarker; men lyckligtwis stannade räfven wid Brevik i ett litet berg, der jag fick se mickel ligga i snön under en hög knalt, och låg trygg, ty då war han trött af jagningen; jag smög mig då genast bakom och skjöt honom så han blef liggande på stället med min wanliga dubbelbössa.

Febru 6 skjöt jag en hare för hund. 

Febru 6 skjöt jag en räf i wår hamn, som jag spårrade in uti en djup bärsklämma, och kjörde ut honom med ett trädspjud, och han kom farandes ut med skarp fart men jag smälde mickel mettigenom skråfvet så att han blef liggandes fast på stället. Samma klämma är god att kjöra ut mickel och jag har skjutit några st förr i densamma, och klämman är god att få reda på, ty der fins ingen större klämma i wår hamn än den.

Feb 9 skjöt jag en räf som min hynda kom drifvandes med, i skarp fart, men blef liggandes fast på stället för smäln, det samma hände i Hoga hage.

Mars 2 skjöt jag en hare i Hoflanda kohage på spårsnö. 

Mars 9 skjöt jag en hare för hund i Hoflanda utmark.

Maij 5 skjöt jag 5 st äjderfogel i Grönskären.

D:o 9 skjöt jag 2 st ärfoglar och en snipand i Bogen kallad och samma dag skjöt jag en vildduva i mosters trädgård.

Maij 17 skjöt jag en säl straxt wid Bovik och samma dag skjöt jag 3 st ärfoglar.

Juni 23 skjöt jag en hare för hund.

Juli 23 skjöt jag en säl wid Brunskär med stutsaren på långt håll mett igenom huvudet, som blef liggandes fast på stället.

Sept 7 skjöt jag 12 st rapphöns. Några dagar förut skjöt jag 7 st d:o alt för hund.

Dito 21 skjöt jag 11 st rapphöns wid Räflanda. Sept 23 skjöt jag 6 st rapphöns.

D:o 26 skjöt jag 20 st dito på Tjerna och Räflanda inägor för hund. Samma dag skjöt jag en hare.

Octo 7 skjöt jag 5 st rapphöns.

D:o 10 d:o d:o 5 st d:o.

D:o 15 d:o d:o 6 st d:o.

D:o 22 skjöt jag en hare.

Nov 22 skjöt jag en hare på sätet i wår kohage.

D:o 30 skjöt jag en hare wid Kebbenne, en liten uggla skjöt jag i wåran nedra trädgård.

Dec 7 skjöt jag 2 st harar i sälskap med en skrifvare Nilsson från Hoga.

D:o 11 skjöt jag 5 st harar på Skedets och Södra Bäcks utmarker och dagen efter 2 st i samma mark, på dessa ägor har jag skjutit alla mina jagtår en mängd med hare och rapphöns, samt wid Höggeröd och Räflanda; där är goda jagtmarger samt wid Tjerna.

Den 14 dec skjöt jag 4 harar i Bö utmark, såkallad Rössebergen.

Den 22 och 23 skjöt jag 5 st harar i Tyfta och Olsby utmarker. I desse nemde marker har jag skjutit i tjogtals med hare i mina yngre år — men nu fylda 40 år — men likväl inom gott håll gick der sällan bomskott ur min hand.

Billströmska folkhögskolan på vykort från 1905. I bakgrunden berget Hartippen.

Den 24 war jag i sälskap med en skrifvare Nilsson från Hoga på harjagt och lyckades att skjuta 2 st i Hartippen samt i Gulberget. Der har jag skjutit mångfaldiga harar i mina förra år.

Den 29 skjöt jag en hare i Broks utmark.

Sista dagen på 1864 war jag i sälsk. med en skrifvare Nilsson på Hoga och lyckades att skjuta 2 harar. 

1865 års skjutning.

Jannu 8 skjöt jag en uggla i Låkenneberget.

D:o 14 skjöt jag 2 st harar straxt wid Röa.

Foto Stina Thuvik: Vy från Hartippen, mot nordväst. Osäker på årtalet men att man kan räkna till mer än dussinet träd visar med eftertryck att vi är inne på 1900-talet. Den ojämna ytan t v om bildens mitt är full med gravhögar från järnåldern. Därav ortnamnet Hoga. Bortom Hoga anas Säby. Stenkyrka en bit t v utanför bild.

D:o 17 skjöt jag 2 st harar straxt wid Stenkyrkan.

D:o 20 spårade jag och Jonas Jacobsson samt skrifvaren Nilsson på Hoga en räf i berget Heås och kördes ut med ett långt träspiud af Jonas och jag stod och pasade på Mickel och han kom farandes ut i skarpt språng. Jag smälde på honom med ett skott och han blef död ögonblickligt.

D:o 23 skjöt jag en räf mett på wägen i Hoga dal för mina hundar.

Febru 8 En räf i sax wid skolen wid Röra.

Det hände i år på spårsnö, att jag skjöt på en räf på långt håll i Walberget, men jag skjöt likväl mycket ludd af honom och då genast rusade han ned uti en större lång klämma i westra kanten på Walberget, der jag inte kunde kjöra ut honom på något sätt, men jag har likväl på samma ställe kjört ut flera st räfvar och smält dem. Här war då jemt snö en lång tid, då jag gaf mig dit åt warje morgon för att se om mickel hade rest ut. Jemt den 8 dagen hade han gått ut, jag lunckade efter honom et stycke wäg men förgäfwäs, ty här blef en stark snöyra, att jag inte kunde taga reda på spåren. Det var högst besynnerligt han kunde lefva der, utom föda så länge.

Feb 18 En räf i saxen wid skolen.

D:o 20 skjöt jag en räf i Säby hamn, såkallad Sörhamn, den spårade jag in uti en grym klämma derstädes, och kjördes ut med et långt trädspjud, och jag stod och passade på mickel och han kom farandes ut i skarpt språng men jag smälde honom med första skottet så att han blef död ögonblickligt. 

Mars 6 En räf i sax wid Wik, och samma dag fick jag se en stor berguf med kikaren sitta högt up i flåget i Walberget, och jag smög mig baköfver honom, och jorde då ett skrapande med klacken i berget, då han genast flög unnan, och jag smälde hela hagelsvärmmen i skrofvet på honom och han stöp genast i berget död.

Mars 17 skjöt jag en berguf i Myrberget wäster ut i flåget, med min fina lodbössa och han föl genast ner ur flåget till marken död.

D:o 20 skjöt jag en berguf med min lodbössa wid Wik.

D:o 22 skjöt jag en berguf wid Morik med lodbössa.

På detta årstal 1865 kom här en förårning ut, att man får skottbelöning för rofdjur — räf, örn, berguf. 3 RD för wardera — samt duf eller hönshök 2 RD.

Maij månad skjöt jag en grafgås med lodbössan på myc. långt håll.

Maij 23 skjöt jag 2 st sälar, söder wid såkallad Räfvens ungar, med stutsaren skjöt jag en på land, som blef liggandes fast på stället. — Den andre skjöt jag i wattnet ur båten genast med min fina lodbössa wid samma ställe. Men på samma resa skjöt jag 2 som jag icke fick reda på, och på samma resa skjöt jag en grafgås med min fina goda lodbössa.

Augusti skjöt jag en hare för min hund i wåran hamn.

Aug 25 war jag till Sundsby för att skjuta rapphöns i sälskap med Ljungman och lyckades för mig att skjuta 8 st och Ljungman 2.

D:o 30 på samma ställe lyckades att skjuta 11 st.

Sept 8 skjöt jag en hare wid Brewik för hund.

D:o 9 skjöt jag 17 st rapphöns i Klöfvedal socken och dagen efter 12 st på samma trackt.

Sep 15 skjöt jag 6 st rapphöns wid Budalen i sälskap med Nilsson på Hoga.

Sept 16 skjöt jag 7 st rapphöns wid Brok.

D:o 18 skjöt jag i Klöfvedals socken 3 st rapphöns.

D:o 21 skjöt jag 11 st rapphöns wid Toftenäs, der är god mark.

D:o 23 skjöt jag 12 st på farbrors mark på Lilledal.

D:o 30 skjöt jag 2 st harar en i såkallad Högberget och den andra i Breviks utmark.

*

Den 6 oktober 1865 påträffades en man drunknad vid bryggan på Säby ö. Olyckshändelsen hade tydligen inträffat vid landstigningen efter en jakttur med båt. Mannen hade förmodligen halkat på en sten, ramlat, slagit huvudet i en sten och svimmat, sedan fått huvudet under vatten och drunknat. Den omkomne var 41-årige Johan Andersson från Säby i Stenkyrka socken på Tjörn.

När någon avlidit fick bouppteckning göras. Det var en betydligt enklare historia när folk hade mycket färre ägodelar, men tog ändå några dagar. Hedersuppdraget gick till jaktkamraten Olof Nilsson, "skrifvare Nilsson på Hoga". Han fick därför flytta någon kilometer till Säby Nordgård för att summera Johans kvarlåtenskap. Och sedan … Blev han kvar; han och Johans syster Malena blev ett par. När de fick en son fick denne givetvis heta Johan; förnamnet används fortfarande i släkten (jag känner en). En annan Nilsson-ättling var den Lars från vars En jägares dagbok (Stiftelsen Säbygården, 1986) denna text hämtats. Där kan man även läsa lärda utläggningar om demografi, jakt, Anderssons bekanta etc.


Inga kommentarer: