2010-02-02

Fattigdomsbevis

Att torparen Per Niklas Lundberg från Solna socken är så fattig, att han icke kan gälda kostnaderna för Södra Roslags domsagas häradsrätts protokoll i mål emellan honom, å ena, och hemmansägaren Gustaf Karlsson i Backa, å andra sidan, angående fordringsanspråk, intygas

N. N. länsmanskontor den . . . . . .

N. N.
Kronolänsman

- Axel Carlborg, Brevställaren (1918)

Ovanstående är ett exempel (med fingerade namn) på ett fattigdomsbevis - i ordets ursprungliga bokstavliga mening. Det var ett intyg på att man var så fattig att man inte behövde betala vissa avgifter som annars utkrävdes i juridiska sammanhang. Poängen var att ingen skulle behöva dra sig för att utkräva sin rätt på grund av fattigdom.

I fråga om befrielse från lösen innefattas föreskrift angående det bevis, som i sådant hänseende, där ej partens fattigdom är "kunnig", erfordras, i kung. 5 maj 1899; sådant bevis utfärdas af kyrkoherden i församlingen eller af vederbörande kronobetjänt eller stadsfogde. För befrielse från revisionsskilling erfordras, enl. 30 kap. 16 § Rättegångsb., intyg af K. M:ts befallningshafvande eller underrätten eller häradshöfdingen eller borgmästaren eller kronofogden eller, i mål från Norr- eller Västerbottens läns lappmark, af länsmannen eller lappfogden i den ort, där sökanden har sitt hemvist.

- Nordisk Familjebok: fattigdomsbevis (1907)

De sista alternativen i uppräkningen minner även om att begreppet "fattiglapp" har ett bokstavligt ursprung, då det var fattiga samer som avsågs.

Inga kommentarer: