2018-12-09

Knallen och Borås

På förd klagan af bönderna i Ås och Vedens härad, att staden Borås, under i öfrigt ej ogrundadt förmenande, att intrång skedde i dess privilegier, ville lägga hinder i vägen för deras handel, medgavs genom Karl XI:s bref af 20 okt. 1680, att invånarna i Ås och Vedens härad skulle få drifva sin vanliga ringa handel med svarfveri och brynstenar.
- Nordisk Familjebok: Gårdfarihandel

Borås använder än idag gårdfarihandlaren, "knallen", som varumärke, med souvenirer, köpcentret Knalleland etc. Några knallar kom från Borås. Men de flesta gjorde det inte. En del "handelsbönder" hade låtit skriva sig i Borås men bodde kvar ute på landet, i öppet trots mot den lag som föreskrev att handel endast fick bedrivas i städer. Anledningen till att knallar från sjuhärad (ett begrepp myntat 1919) gick till kungs för att få bedriva handel utanför städer var att de ville slippa Borås. Och borgarna inne i staden var inte mycket gladare i lantisarna:
Borås stad kontrade [1772] med att klaga över dels att bönderna inte skötte sitt jordbruk, dels det utbredda lurendrejeriet som förekom, samt intrånget på stadens rättigheter och spridningen av lyx och moraliskt fördärv bland allmogen. 
- Marie Sterner: Sjuhärad och knallehandelns framväxt, Västgöta Genealogiska Förening

Inga kommentarer: