2015-09-17

OMG och annan SMS-svenska

SMS-svenska är visserligen ingen nedlåtande beteckning i sig. Men det är så den används, i likhet med mången annan företeelse genom åren som etablerats och företrädesvis nyttjats av yngre, eller av kvinnor, utlänningar, eller någon annan minoritet.

Varför förkortningar som LOL, BRB, AFK m.fl. skulle vara språkligt "farligare" än förkortningar som m.fl., etc, osv, m.fl. har aldrig framgått. När det gäller förkortningar är vi inte ens så märkvärdiga som man är i engelskan, där latinska (och därmed, får man förmoda, språkligt välgörande) förkortningar är långt vanligare. Här är en fin lista på latinska förkortningar som är m.e.m. nyttjade i engelskan tillsammans med förslag på motsvarande engelsk engelska, kompletterad med hur förkortningarna utläses samt deras svenska motsvarigheter:
Latin abbreviations > 2015 English:
e.g. = like, [exempli gratia, t.ex.]
i.e. = you know, [id est, dvs.]
etc. = or whatever, [et cetera, osv.]
et al. = or whoever, [et alii, m.fl.]
cf. = check out, [confer, jfr]
viz. = you know [videlicet, dvs.]
- Jackson Crawford @Norsebysw 23 maj 2015

Ett typiskt exempel på SMS-språk är OMG, "Oh my God"; det är belagt med skarp fjortis-varning. Här har vi den som, såvitt belagt är, var den förste som använde den:

John "Jacky" Fisher (1841-1920) var en av de viktigaste personerna i den brittiska flottans, och därmed Storbritanniens, historia. Han började som skeppspojke i de seglande träfartygens tid och slutade som uppburen amiral i de kolossala pansarfartygens tid, och han hade en stor del i de senares allt snabbare utveckling från slutet av 1800-talet. För att tämligen brutalt sammanfatta hans karriär.

Här är ett brev från lord Fisher till Winston Churchill:
I hear that a new order of Knighthood is on the tapis [under övervägande] — O.M.G. (Oh! My God!) — Shower it on the Admiralty!!
- "Yours, Fisher" daterat den 9 september 1917

Inga kommentarer: