2011-06-09

Vetenskap i den nya skollagen

SFS: Skollag (1985:1100)

Där har ni den nuvarande skollagen. I den regleras allt möjligt från förskolor till kommunal vuxenutbildning; vilka som har rätt och skyldighet att gå, skolskjutsar, behörigheter och individuella program och så vidare.

Något som inte regleras är om utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

Inte som här:

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Denna paragraf återfinns i den nya skollag som ska börja gälla den 1 juli.

SFS: Skollag (2010:800)


Formuleringen om vetenskaplighet och beprövad grund har sedan länge funnits i högskolelagen, men alltså inte gällt andra skolformer, formellt sett. Om någon skola velat införa alkemi eller kreationism på schemat så torde man ha stött på problem - borde åtminstone. Å andra sidan har Waldorfskolorna fått hållas länge och väl, och där är det hela pedagogiken som vilar på andesyner ("Rudolf Steiners människosyn").

3 kommentarer:

Jens-Jasper G. sa...

Jag kan inte hjälpa att undra hur 'vetenskaplig grund' fungerar på religiösa friskolor. Eller är det här bara ett spel för galleriet?

Hexmaster sa...

Vad högskolorna beträffar kan man ju begrunda att präster fortfarande utbildas där*. På andra skolor, som alltså hittills inte formellt behövt bekymra sig för någon vetenskaplig grund, har man väl inte sett några större problem, åtminstone inte när skolinspektionen dykt upp.

En sak är säker, och det är att den nya skollagen bara kan få effekt om den tas på allvar. Det gäller inte minst vi som tycker att det är mödan värt att skilja på vetenskap och ovetenskap.

Anonym sa...

Definitionsfråga om präster utbildas på högskolor.

Svenska kyrkans lösning sedan 1980-talet:
Präster utbildas på Pastoralinstitutet (en kyrklig inrättning) efter att ha studerat teologi på universitet.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660205

Något som kommer:
En av Sveriges gedigna musikaliska utbildningar - Kyrkomusikerutbildningen, kommer att försvinna från musikhögskolan.

(Staten skall inte bekosta utbildning för trossamfund)


magnus