2008-08-22

Piltdown-människan

Läser i Nationalencyklopedin:

Fynden gjordes 1912 av amatörsamlaren Charles Dawson och hyllades som bevis för den då rådande teorin, att den mänskliga hjärnan utvecklades tidigt i mänsklighetens historia. År 1955 visade moderna dateringsmetoder att fyndet var ett falsarium: ett hopkok av människoskalle och orangutangkäke som färgats för att se gammalt ut.

Man får här ett starkt intryck att Eoanthropus dawsoni var allmänt accepterad ända fram till 1955 års chockbesked. Så var icke fallet.

Jämför till exempel med nedanstående, från Rolf Nordenstrengs Europas människoraser och folkslag (sid 247), en populärt hållen bok i rasbiologi. Där finns sannerligen åtskilligt att diskutera - fantastisk läsning, på sitt sätt - men beträffande "Dawsons gryningsmänniska" ligger hans och Ramströms klara uppfattningar riktigt nära facit:

Då Eoanthropus Dawsoni från Piltdown fortfarande går omkring och spökar i engelsk vetenskap (?), kan det vara skäl att meddela litet nytt om detta missfoster. Prof. Ramström, som senaste sommar (1925) vid ett besök i London har haft tillfälle att personligen se och iakttaga hithörande benbitar, har godhetsfullt meddelat mig följande: 1) att skallen är hopsatt av bitar vilkas samhörighet icke är fullstyrkt, ehuru sannolik, då de alla förete samma grova, tunga kynne; 2) att underkäksbrottstycket kändes påfallande lätt och poröst, nästan som papier-mâché, och alls icke verkade fornåldrigt, utan snarare föreföll att vara mycket sentida; 3) att fynden gjordes under flere olika år, 1911, 1912 och 1913, samt "några år före 1911" (enl. Mr Dawson) i ett grustag, där allehanda skräp och sopor av nutida ursprung låg i högar på bottnen; 4) att jämte de mänskliga benresterna sammastädes hittades tänder och benbitar av åtskilliga olika tertiära och kvartära djur, en bit av en bäver underkäk, m. m. Upptäckarnas ärlighet är oomtvistad, men de ha tydligen varit alltför ivriga och icke tillräckligt kritiska.

Och på sid 74:

Hade fyndet blivit gjort icke i England, utan i Frankrike eller Spanien, skulle han [Woodward] sannolikt visa mindre helig nationell blindiver.

På Wikipedia-artikeln beskrivs även flera avslöjanden före 1955, t.ex. Weidenreichs korrekta artbestämning 1923. Att det tog "thirty years for the scientific community to concede that Weidenreich was correct" ser lite underligt ut i ljuset av Nordenstrengs kategoriska avfärdande; jag vet inte hur ensam han var. (Huruvida det spelade någon som helst roll att det var rasbiologi han ägnade sig åt tror jag inte. Däremot behöver han inte ha varit ett starkt namn i "the scientific community", oavsett av vilket skäl.)


Wikipedia (eng.): Piltdown Man

Inga kommentarer: