2014-02-13

Ett litet stamträd med bara Dalarna

"Dala-allmogens stamträd. Stammbaum der Dalekarlier".
Utan att alltför mycket fästa avseende därpå, har jag till slut uppgjort ett stamträd för dalallmogen. Det vill visa, huru jag tänker mig de allra viktigaste gruppernas huvudsakliga anknytning till varandra och till systematiska kategorier av högre ordning. -- Visserligen anser jag, att, när det gäller inbördes fortfarande fertila grupper, är allt tal om dylikas inbördes stamträd föga adekvat eller åtminstone grovt schematiskt. Särskilt äro dylika vilseledande, om de locka läsaren att tänka sig grenarna såsom kanaler mellan vilka intet "blod" flyter. Snarare likna de havsströmmarna, som blott utgöra riktningar i vilka rörelsen i en viss riktning är ovanligt stark, utan att dessa strömmar därför äro distinkt avskilda från vattenmassorna i övrigt. För att i någon mån åskådliggöra att även andra bifurkationer ägt rum, än dem jag har anledning att omnämna, har jag åtminstone för huvudstammarnas del helt schematiskt inritat en del dylika. För övrigt bör anmärkas, att på stamträdet "blodet" överallt tänkes stiga nedifrån och opp, ingenstädes tvärtom.Likaså har jag för tydlighetens och sammanhangets skull även upptagit en del andra raser, som här föga direkt angå oss. Dessas namn och i någon mån även deras systematiska ställning återfinnas i min "Jordens människoraser". Ej heller torde det förbrylla, att de skenbart framstå såsom likvärdiga med våra små och sekundära bygrupper o. d. i Mellansverige.
Förkortade gruppnamn: Lj = Ljusdalsgruppen. Fl J = Floda- och Järnagrupperna. Ö. Upl. = östra Uppland. Mora-(gruppen). Str = "strandina" rasen = (de västnorska "alpinerna"). Vsm = västmanlandtypen (eg. innerskandinaviska folkstocken, liksom jag här - vetenskapligt ej fullt korrekt - ibland nämner stockarna efter deras huvudtyp - för korthetens och åskådlighetens skull). Göta-(typen). Tr. = tröndetypen. Tav. = tavast(-ina) typen. Sav. = savolaxtypen. Tyd. = tydalstypen. N. Atl. = nordatlantina rasen. Ai. = aistina rasen. V N = västnordiska, Ö N = östnordiska rasen. ÖB. = östbaltiska rasen. Wj. = wjatkina rasen. Ins. = insulina rasen = (medelhavsrasens huvudgrupp). Ber. = berina rasen. Alp. (cev.) = alpina rasen(s cevennina huvudform). Arab. = arabina (orientaliska) rasen. Crm. = cromagnida grupper. Brünn = grupper utgående från "brünnrasen".
- Bertin Lundman, Dala-allmogens antropologi (1945)

Lundman var kanske den siste från rasbiologins storhetstid. Boken är hans doktorsavhandling och bygger på åratals forskning, bland annat utfördes 11 000 skallmätningar. Den rymmer en fantastisk mängd kartor, diagram och andra sammanställningar, som måtte ha tagit evigheter att skapa. Han upptäckte också saker och ting: Detta verk är det första vari tydalstypen beskrivs, läser jag i hans artikel på Wikipedia.

Se även Rashygienen i Sverige av Gunnar Broberg och Mattias Tydén, från föreningen Vetenskap och Folkbildnings medlemstidning Folkvett nr 1/1992. Den artikeln, där Lundman nämns i förbigående, kom för övrigt ut när han ännu var i livet - han avled året därpå.

3 kommentarer:

Kurt sa...

Vart fann du bilden? (Formellt heter avhandlingen "Dala-allmogens antropologi"

Hexmaster sa...

I Dala-allmogens antropologi, inklusive bindestreck. :-)

Anonym sa...

Lundman var antropolog, inte rasbiolog. Apropå faktoider.