2014-04-29

Tyskland anfaller Danmark

"Som bekant, är Danevirkeställningen vid Slesvigs sydgräns det bålverk, varigenom det är möjligt för det lilla Danmark att trotsa det stora Tysklands övermakt. Den består av en flera mil lång sträcka av utmärkta, nästan ointagliga fästningsverk, som redan, efter vad vi förut berättat, försvaras av några och 50 tusen man. Konstigt tillvägabragta [konstgjorda] översvämningar kunna dessutom betydligt utvidga det område, den behärskar. På den östliga sidan sluter den sig till den flera mil långa havsviken Slien, varest väl placerade batterier med lätthet kunna förhindra fiendernas överskeppning och inträngande på den vägen i Slesvig."

- Jönköpings-Posten, 21 januari 1864 (moderniserad stavning)

Historien är lång, minnet kort. Händelser händer som fullkomligt dominerar sin egen tid; men när några år gått, några generationer försvunnit och andra stora händelser inträffat, så blir det allt svårare att utifrån ett vardagligt, icke-historiskt perspektiv motivera deras uppmärksammanden.

Jag vet inte hur levande minnet av 1864 är ens i Danmark. I höst kommer den ambitiösa tv-produktionen 1864 om det dansk-tyska kriget. Det skulle vara intressant att få se den, om inte annat så för att få en bild av något som jag bara har en högst ytlig och vag uppfattning om.

Hur var det då med Danevirke? Försvarsanläggningen hade faktiskt anor från vikingatid -- det kan inte vara vanligt att sådana används under tusen år -- men mot den tyska övermakten stod man inte pall. (Helt bortsett från att nationen Tyskland inte skulle se dagens ljus på ännu några år.)

Wikipedia: Danevirke

Inga kommentarer: