2011-12-06

Vaccinmotstånd 1761

Götheborg, den 15 Julii.

Sedan Frimurare Samhället år 1757 med Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste tilstånd härstädes inrättat et Barn - och Kopp-ympnings Hus, uti den Christeliga och lofliga afsickt, at först med tidig hjelp och understöd rädda de späda Barns lif, som fattigdom och Föräldrars frånfälle wid första inträdet uti Werlden hotat med älende och undergång, och sedan genom Ympning, under den Högstas wälsignelse söka förekomma den ödeläggning Kopporne i synnerhet på Barn utöfwa; Hafwa uti detta Barnhus til närwarande tid blifwit antagne 108 späda Barn, hwilka med all sorgfällighet skiötas samt med Kläder och föda wäl underhållas. Uti detta Hus hafwa likaledes af Stads- och Barnhus Fältskären Engelhardt Kopporne blifwit ympade på 54 Barn, hwilket med alla under Guds välsignelse så lyckeligen aflupit, at ej et enda dödt; ja de fläste haft så lindriga Koppor, at Ärr näpligen warit synbare. Detta har haft den fölgd, som Samhället önskat, nemligen at upmuntra andra til efterfölgd, som ock härstädes skiedt i det äfwen 54 Barn innom samma tid i Private Hus dels af bemälte Stads-Fältskiär dels af Artillerie- och Stads-Fältskären Meister blifwit ympade , som på lika sätt wäl och lyckeligen aflupit.

Ock som ympningens nytta haft sina motsägelser, hwilka genom wantro och mindre insickt blifwit understödde, så har man til Allmänhetens underrättelse welat anföra desse 108 Exempel. De krämpor och siukdomar som Menniskans kropp är underkastad, och sig hos Barn oftast infinna, synas därföre wara ordsak, när någon ympning skulle misslyckas, hwilka få Exempel icke lära afskräcka wäl tänkande och ömsinte Föräldrar at nyttja de medel som Skaparen ej mindre än andra medel beredt at förwara och förlänga deras kära Barns lif.
- Ympningsdebatt i Inrikes tidningar, 23 juli 1761.

Det första vaccinet lanserades av Jenner i England vid sekelskiftet 1800. Under hela 1700-talet hade man använt en liknande metod för att bekämpa de förfärliga smittkopporna, kallad ympning, inokulation eller variolisation. Man kunde ta vätska från smittkoppor och lägga i ett ytligt sår på den som skulle immuniseras, eller föra in sårskorpor i näsborrarna. Resultatet blev en mild infektion som snabbt gick över, men som ändå gav immunitet mot smittkoppor. Med dagens mått var proceduren riskabel på flera sätt, inte minst eftersom patienten kunde få en fullskalig infektion, som om det ville sig illa kunde ge upphov till en epidemi. Men nackdelarna var ändå lindriga jämfört med inte göra någonting. Många lät ympa sig och sina barn.

Och många protesterade. Skälen varierade: förfarandet var motbjudande, de avgjorda riskerna blåstes upp samtidigt som skyddseffekterna tonades ner, och om ympandet mot förmodan minskade riskerna så var det ju att lägga sig i Guds förehavanden. För hur skulle den gode Guden kunna ta livet av folk när så krävdes enligt Hans outgrundliga planer, om doktorerna gjorde så att smittkopporna inte bet?*

Så vaccinationsmotståndet är inte bara långt äldre än Jenny McCarthy, Anna Wahlgren, Andrew Wakefield och andra moderna förvillare - det är äldre än vaccinet självt.* Detta är avsett som ironi, "klander el. förlöjligande under skenbart beröm". Ordet finns förklarat i Svenska Akademiens Ordlista där de dessutom förklarar en massa andra ord. Det är en bra och pålitlig källa där jag ofta tittar när jag inte förstår något.

5 kommentarer:

Mattias sa...

Det är alltså frimurarna som ligger bakom! Var det inte det jag misstänkte hela tiden.

Hexmaster sa...

Touché!

Lena Synnerholm sa...

Att folk tycker illa om frimurare, tror jag beror på organisationens hemlighetsfullhet. Tillsammans med rädsla för det okända, förstås.

Anonym sa...

Om man ska vara petnoga var Andrew Wakefield ingen vaccinmotståndare. Historien är ju att det var värre än så, att han hade utvecklat sitt eget vaccin - vaccinmotståndare gör inte det - mot mässling och därmed hade ekonomiska skäll att förtala MMR-vaccinet.

OT, det kan tilläggas att det han sa var han hade upptäckt en ny form av autism som orsakades av MMR-vaccin. Detta till skillnad från anti-vaccinmänniskor som påstod att all autism orsakas av kvicksilver i vaccin - MMR har aldrig innehållit kvicksilver.

Lena Synnerholm sa...

Jag skulle nog ha förstått ändå, att Peter (”Hexmaster”) är ironisk. Men fanns det inte folk på den tiden, som verkligen menade det? Dom trodde att det var meningen, att dom som dog i smittkoppor, skulle göra det. En av Sveriges främsta läkare, kom faktiskt med motargument!